rkmhighschoolrahara@gmail.com
033 2523 6969

Madhyamik Result

img
ARITRA MAITY
State Rank 3rd
img
Sannidhya Roy
State Rank- 14th
img
Parag De
State Rank- 17th
img
Sunirban Sarkar
State Rank- 18th
 
img
Anjishnu Kumbhakar
State Rank- 20th
img
Rohan Pal
State Rank- 20th